วัตถุประสงค์

  1. รณรงค์ ต่อต้านและป้องกันการล่าสัตว์ป่าและการทารุนสัตว์
  2. ช่วยเหลือสัตว์ป่าทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่าที่พิการหรือถูกทารุน ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ให้มามีชีวิตใกล้เคียงกับธรรมชาติในศูนย์ของมูลนิธิฯ
  3. จัดหาความช่วยเหลือและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประต่างประเทศเพื่อ ฝึกสัตว์ป่ารวมทั้งลูกสัตว์ป่าให้ช่วยเหลือตัวเองได้ จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในป่าได้ดังเดิม อบรมและให้ความรู้แกประชาชนและผู้สนใจในงานช่วยเหลือ หรืออนุรักษ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตสัตว์ป่าในอนาคต
  5. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยราชการ หรืองค์กรอื่นใดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการช่วยเหลือ หรืออนุรักษ์สัตว์ป่าและคุ้มครองสัตว์อื่น ๆ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกดังกล่าวให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
  6. ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์